KOMMITTÉER Lions Club Nossebro

Aktivitetskommittén
Luciakommittén
Julmarknadskommittén  
Loppmarknadskommittén
Medlemskommittén
(Medlemsvård och Framtid)
 
LCIF koordinator
Vänortskommittén
Bild, Arkiv, Information,PR, Hemsida och Facebook

Lionsgården
Valberedning